Eiendomsskatt

Frp forsøker i dagens Lindesnes å så tvil om hvorvidt Høyre er like mye mot eiendomsskatt som Frp er. Det påstås at det er meget vagt når det står på forsiden av Høyres program; «Motstandere av eiendomsskatt». Etter Frp’s mening står det mye bedre til hos dem selv, fordi de «konsekvent er mot eiendomsskatt».

Jeg tror de fleste forstår at når man er motstander av eiendomsskatt betyr det at man faktisk vil jobbe mot eiendomsskatt. Dette er en klar politikk også fra Høyre sentralt, og Frp bør ikke forsøke å late som om det kun er de som virkelig er mot eiendomsskatt.

PS
Marianne Osberg Larsen presiserer i vårt program at byens innbyggere kan være trygge på at bygging av kulturhus og bro ikke skal finansieres med eiendomsskatt.

Vei på Sørlandet

Nå er snart veien mellom Grimstad og Kristiansand ferdig, eller det vil si om ca. to år. Det er som kjent ikke lang tid i veisammenheng. Nå melder NRK om at ordførere i byene øst for Grimstad setter i gang arbeidet med å få utbedret veien gjennom sine områder. Det er selvfølgelig på høy tid, men viser også at det er viktig med politisk engasjement, samarbeid og løsningsorientering i det politiske arbeidet nå dersom vi også skal komme i betraktning for utbedring av veiene i fylket.
Jeg håper det nye bystyret, med ordføreren i spissen, kan komme i gang med et samarbeid med nabokommunene slik at vi kan presentere en plan for staten for hvordan vi vil løse veifinansieringen. Vi må presentere en komplett løsning som er spiselig for staten, som inkluderer finansiering. Vi må se på både bompenger og OPS (Offentlig-Privat Samarbeid)

Besøk på Umoe Mandal med Jan Tore Sanner

Jan Tore Sanner, nestleder i Høyre, var i dag i Mandal. Etter en omvisning på fabrikken var det et lunsjmøte med en del næringslivsfolk fra byen. Jan Tore innledet med å snakke om Høyres næringspolitikk, og var blant annet innom behovet for å være attraktive for investeringer, ansatte, ha gode skoler og infrastruktur.
Deretter hadde vi en god debatt der både tidligere, nåværende og framtidig høyrepolitikk ble diskutert.
Blant spørsmålene/kommentarene som dukket opp var behovet for en forutsigbar forsvarspolitikk, trygghet i lokalsammfunnet, stamveinettet i Vest-Agder og problemet med alle som faller utenfor arbeidsmarkedet.

Høyre er det eneste partiet som er helt klar på at ikke bare skal MTBene bygges ferdig, men de skal også tas i bruk. Det er flere partier som har signalisert at visst skal MTBene bygges ferdig, men det er ikke sikkert de skal tas i bruk! Etter Høyres mening er det helt innlysende at vi trenger MTBer av typen som bygges på Umoe Mandal. De er trolig det mest avanserte teknologiske produktet vi produserer her i landet, og de passer svært godt til de oppgavene forsvaret vårt skal ivareta. F.eks. vil en MTB med 17 personer om bord ha den samme våpenkraften som en fregatt med 120. Responstiden for en MTB er også betydelig kortere, og vil kunne rykke ut på svært kort varsel, ved f.eks. en terrortrussel mot installasjoner i Nordsjøen. Denne saken har også andre interessante sider. Umoe Mandal ønsker å utvide markedet for sine MTBer til blant annet USA. Dersom Norge selv ikke bruker sine MTBer etter at de er bygget sender det et signal som vil være helt ødeleggende for en slik strategi.

Når det gjelder trygghet i lokalsamfunnet har vi i Norge i dag den situasjonen at det mangler 300 politifolk på landsbasis. Det må det gjøres noe med. Det må bevilges flere penger slik at dette kan utbedres, og det må utdannes flere politifolk. Dette vil Høyre sentralt gjøre. Lokalt vil Høyre kjempe for at det ansettes arrestforvarere slik at de lokale politifolkene som er på vakt i helgene ikke må kjøre til Kristiansand dersom noen blir anholdt. Slik det er nå kvier politiet seg for å ta ut uromomenter av bybildet fordi de vet at i de to timene det tar å frakte vedkommende til Kristiansand er de helt handlingslammet dersom det skulle oppstå andre situasjoner.

Stamveinettet i fylket vårt er tildels svært dårlig. Selv om vi har politikere fra flere partier på Stortinget som er opptatt av dette er det viktig at vi også presser på lokalt for å få fortgang i dette arbeidet. Vi må slå oss sammen i regionen og presentere et spleiselag for Stortinget som gjør det enkelt å få gjennomført utbedringene raskt. Jeg har skrevet om dette tidligere på denne bloggen.

Alle som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet i dag utgjør en stor ressurs for samfunnet. Høyre har engasjert seg i arbeidet med å redusere «utenforskapet» i flere år. Blant konkrete tiltak er å innføre et grønt kort som gir en uføretrygdet mulighet til å skaffe seg en jobb til full lønn, men der uføretrygden går til arbeidsgiveren over f.eks. en femårsperiode. Dette vi gi en fleksibilitet både for den trygdede og arbeidsgiveren som gjør det mulig å nyttegjøre seg alle de som har arbeidsevne, men kanskje ikke vil være helt på topp med en gang. Dersom man i løpet av perioden oppdager at arbeidet ikke passer vil den trygdede ikke miste noen av sine rettigheter. Det må bli mye lettere for folk som kan gjøre noe, men kanskje ikke like mye som før, å få lov til å yte sitt.

På stand

I dag var første lørdag på stand på torget. En hyggelig og interessant opplevelse, med mange engasjerte mennesker og gode innspill. Jeg fikk imidlertid èn henvendelse som jeg har dvelt litt ved. Jeg fikk høre at mange var sinte på meg fordi jeg gjentatte ganger har beskyldt bromotstanderne for å være utviklingsfiendtlige. Det kom litt uventet på meg, fordi jeg kan ikke huske at jeg har brukt den betegnelsen noen gang. Jeg skjønner imidlertid at mine leserbrev, blogginnlegg og uttalelser kan tolkes i den retningen.

Jeg tror de aller fleste er opptatt av utvikling, og at det ikke finnes mange (om noen) som vil bruke betegnelsen utviklingsfiendtlig om seg selv. Likevel brukes denne betegnelsen ofte om meningsmotstandere i (utviklings)spørsmål som er kontroversielle. Dette skyldes etter min mening at oppfatningen av hva som er utvikling, og ikke minst riktig utvikling, er en subjektiv oppfatning. Det noen oppfatter som en riktig og god utvikling, vil andre mene er et skritt bakover. Min oppfatning er at planene som er lagt for byen og Malmø innebærer en god og spennende utvikling. Jeg mener at planene er gode, og tror det kommer mye spennende ut av å gjennomføre dem. Det betyr ikke at de som er uenig i hele eller deler av planene er utviklingsfiendtlige, de vil bare ha en annen utvikling. Det er det debatten må handle om. Jeg tror definitivt ikke at bromotstandere, kulturhusmotstandere eller de som mener at kulturhuset bør ligge et annet sted er utviklingfiendtlige. De tror bare at uvtiklingen bør ta en annen retning eller har en annen verdi enn meg.

Det jeg ønsker å formidle er at jeg mener de planene som er lagt, inkludert bro, gir uttrykk for en kreativ og åpen by. En by der vi legger større planer enn vi kan vite rekkevidden av på forhånd. En by som skaper rom for skaperevne og utvikling, som ikke er styrt av noen få sterke aktører eller det offentlige. Jeg tror broen er en liten, men viktig del av planene. Avstanden mellom Malmø og det gamle sentrum er ikke stor i antall meter i dag, men den «følelsmessige» avstanden er for stor uten den nye broa. Dersom det likevel skulle bli slik at demokratiet vil det annerledes er ikke det et avgjørende slag for meg, jeg mener bare at planene ikke blir helt optimale. Jeg vil uansett jobbe for det jeg mener er det beste for Mandal, med de forutsetningene som til en hver tid er til stede.

Tydelig varaordfører?

Nå må Alf Gottfred Møll snart innfinne seg med sin store ulykke, nemlig at han skal bli ordfører. I dagens Lindesnes fortelles det at den viktigste delen av avtalen mellom KrF og FrP er at «varaordføreren skal ha tilstrekkelig tid og ressurser til å utføre sitt verv på øverste nivå»og at «Varaordføreren skal være tydelig». Hva skal det bety? Skal varaordføreren være mer ordfører enn tidligere varaordførere? Dette virker som om Møll forsøker å vanne ut sin egen rolle. Og det virker også som om KrF er veldig tilfreds med akkurat det. Men, det er ikke slik kommunen drives. FrP har i mange år kommet med klare løsninger på de aller fleste problemene vi har i samfunnet. Nå er de i en glimrende posisjon til å vise at politikken deres duger. Men, så har vi altså en ordfører som må slepes etter håret opp i ordførerstolen.
Det vi trenger er en ordførerer, en leder av byen som er tydelig og klar på hva han vil og hvordan han vil gjøre det. Når han ikke engang klarer å være fast og tydelig på at han vil være ordfører tegner det ikke bra for den videre utviklingen av Mandal. Kom igjen, Alf Gottfred! Du har fått et tydelig mandat fra byens velgere. Det forplikter å stille til valg, og det kan man ikke løpe fra, uansett hvor mange forbehold man har tatt før valget.
Det vi trenger er ikke en tydelig varaordfører, men en tydelig ordfører.

Psykiatrien i Mandal

Den 27. februar skrev Tone Helle:
«Jeg er veldig opptatt av psykiatrien her i Mandal på alle plan. Jeg har vært med å bygge opp brukermedvirkning på Orelunden Dagsenter for psykisk helse og jeg prøvde å få i gang et tilbud for ungdom som sliter. Det ville vært fint om du kunne skrive et innlegg om hvordan du og ditt parti ser på framtiden for psykiatrien her i byen. Jeg kunne også være inreressert i om dere kunne tenke dere å innføre brukermedvirkning på andre arenaer i kommunen.»

Jeg har dessverre ikke sett denne oppfordringen før nå, og har derfor ikke svart før. Jeg vet ikke nok om hvilke behov og tilbud det er for unge med psykiske problemer i Mandal og regionen. Men, for meg og Høyre er det en kampsak å ha en høy kvalitet på omsorgen som ytes innbyggerne. Psykisk helse er nok et forsømt område som også oppleves som vanskelig å takle både for den det gjelder, hjelpeapparatet, pårørende og omgivelsene rundt.

Dessverre er psykiske lidelser noe som ofte er skambelagt og preget av fordommer. Vi trenger en langt større åpenhet rundt dette. Vi vet også at mange ikke får den hjelpen de trenger på et tidlig nok stadium. Mange problemer som kunne vært løst med litt hjelp tidlig, blir oversett og utvikler seg til et langt større problem før det blir tatt alvorlig.
Jeg vil gjøre alt jeg kan for en større åpenhet omkring psykisk helse, og at særlig barn og unge får hjelp langt tidligere enn det som ofte er tilfellet i dag.

Når det gjelder brukermedvirkning er det noe som Høyre ivrer etter å etablere i størst mulig grad i alle mulige sammenhenger. Høyre er et parti som mener at samfunnet bygges nedenfra, av enkeltmennesker. Samfunnet skal ikke bygges gjennom at det offentlige lager lover å forordninger som innbyggerne hversågod har å rette seg etter. Vi tror at gjennom deltakelse og ansvarliggjøring får vi et samfunn der innbyggerne bryr seg om hverander og sine omgivelser. Brukermedvirkning er et viktig tiltak i så måte.

Jeg skal delta på møtet til Mental Helse Mandals møte på Orelunden den 5. september, og vår 2. kandidat Une Aas skal sitte i panelet.

Håper dette var svar på spørsmålene dine.

Kabalen er lagt

Da har FrP og KrF funnet tonen offisielt, og har inngått et formelt samarbeid. Høyre er ikke invitert med, og kommer derfor til å være i opposisjon i den kommende periode.

I dagens avis så vi, ikke overraskende at bromotstanderne har samlet det nødvendige antall underskrifter for et forslag om et eller annet. Det kan være et forslag om folkeavstemming for/mot bro, men kanskje mer sannsynlig snakker vi her om at det punktet som ble behandlet i bystyret den 21. juni, om bro skulle tas ut av planene eller ikke, skal tas opp igjen.

Kommer FrP og KrF til å stå sammen, og stemme ned et allerede vedtatt forslag i bystyret? Alt tyder på det. Dette har de nemlig lovet velgerne. Dersom broen ryker vil det få store konsekvenser. Det vil være all mulig grunn til å tvile på hele Malmøplanens videre eksistens. Ansvaret for å rydde opp vil da ligge hos byens to førende partier.

Et annet scenario er at FrP og KrF vil finne på en forklaring for hvorfor brosaken ikke skal tas opp igjen. Det vil skape hurlumhei blant alle dem som har stemt på akkurat disse partiene for å hindre den vederstyggelige broa.

Uansett er det all mulig grunn til å glede seg til å følge den lokalpolitiske utviklingen. Kanskje med unntak av dem som skulle ønske at vi snart skulle få et kulturhus.

Gratulerer Alf Gottfred!

Da har endelig Alf Gottfred Møll bestemt seg, og tar ansvaret som ordfører i Mandal. Han hadde egentlig ikke noe valg. Med suverent størst gruppe i Bystyret, og med klare planer om samarbeid med KrF, ville det blitt en merkelig situasjon dersom Møll og FrP ikke hadde tatt ordførervervet. Møll fikk dessuten flest personlige stemmer av alle i hele bystyret, noe som er et veldig tydelig signal fra velgerne om at de ønsker at han skal være ordfører.