Ingen eiendomsskattejakt

Når det i disse dager diskuteres innføring av eiendomsskatt i Mandal er det fordi det tilsynelatende vil være den enkleste måten å bli kvitt våre økonomiske bekymringer på. Dersom det var en ekstraordinær situasjon, noe som virkelig krevet at vi alle løftet i flokk for å bøte på en katastrofe eller ville foreta oss noe helt ekstraordinært, kunne vi diskutert eiendomsskatt. Det ville være å be innbyggerne om å betale for noe spesifikt. Det rådmannen ber om nå er ekstra penger til å drive butikken som før.

Jeg tror de aller fleste boligeierne i Mandal har råd til å betale eiendomsskatt. Likevel er det ikke riktig å innføre eiendomsskatt. Det er heller ikke riktig å sette eiendomsskatt opp mot en reduksjon i eldreomsorgen eller påstå at byggingen av Buen gjør det nødvendig med eiendomsskatt.

Både kulturhus og eldreomsorg er godt innenfor det kommunen bør kunne klare å levere med de skatteinntektene vi har. Den største utfordringen vi har i Mandal er omstilling. Vi må simpelthen gjøre ting på en annen måte, bruke pengene smartere.

For enhver virksomhet, også en kommune, vil det være viktig å omstille seg med ujevne mellomrom. Fordi verden endrer seg, og vi med den. Omstillinger er ikke nødvendigvis enkle eller smertefrie, men man kommer ikke utenom. En privat virksomhet som ikke klarer å omstillinge seg vil måtte legge ned. En kommune kan utsette vanskelighetene en stund ved å øke skattene. Dessverre blir resultatet av en slik taktikk at endringene blir enda mer smertefulle den dagen de må komme. En vakker dag er det nemlig ikke mer skatt å hente, og hva gjør man da?

Høyre jobber i disse dager sammen med flere andre partier for å legge fram et alternativt budsjett, med framtidsvyer, uten eiendomsskatt.

Kinoen skal ut på anbud II

Bystyret i Mandal vedtok i april at kommunen skal legge ut kinodriften i Buen på anbud. Dette har ikke kommunen gjort. Isteden får bystyret nå en sak der det argumenteres sterkt for at kommunen bør drive kinoen, av økonomiske grunner.

At rådmannen mener kommunen bør drive kinoen er ikke noe nytt. Det argumentet ble allerede framført i april, og bystyret aksepterte det ikke da. Det nye er at rådmannen har funnet ut at dersom kommunen skal delta i anbudsrunden vil det kreve at det opprettes et eget selskap, og at dette vil være for dyrt. Det er det nye i saken, og det var det bystyret burde blitt forelagt: Skal kommunen opprette et selskap for å delta i konkurransen om å drive kinoen eller ikke.

Det argumenteres nå, som i april, tungt for at kommunen vil ha en stor fortjenestemulighet ved å drive kinoen selv. Det er kanskje riktig, men dette har bystyret vurdert tidligere. Det er jo heller ikke slik at kommunen vil være uten inntekter om noen andre drev kinoen. Faktisk er det sannsynlig at de vil tjene mer på å la noen andre drive kinoen. Buen og kommunen vil få leieinntekter fra kinoen, som vil være regulert og sikret i en kontrakt. Kommunens inntjening på kinodrift vil være prisgitt kommunens evne til å drive kinoen godt.

Kommunen har en viss historikk med å drive kino. Det gikk ikke så bra. Det var en årlig føljetong i bystyret at kinoen trengte mer penger, hvis de ikke skulle kutte i tilbudet. På Høyres initiativ fikk vi satt ut driften av kinoen til lokale krefter, og maset om mer penger stoppet. Kommunen driver også svømmehallen, som er en gjenganger når det gjelder overskridelser på budsjettet.

Kommunens primæroppgaver er å tilrettelegge for og kontrollere kvaliteten på tjenestene til innbyggerne. Om kommunen vil drive butikk er det nok andre forretningsområder der kommunen kan tjene langt bedre enn ved å drive kino. Jeg tror det er bred enighet om at kommunen ikke skal drive bilforretning eller entreprenørvirksomhet.

Mandal står foran store økonomiske utfordringer. Vi løser ikke disse ved å ansette flere og påta oss større økonomisk risiko. La private gjøre det de kan best, drive effektiv butikk og la kommunen gjøre det den kan best; legge til rette og stille krav til kvalitet.

Mandal er en borgerlig kommune

Og det kommer den til å være på tirsdag også. Det som blir spennende er hvilket borgerlig parti som får ordføreren, og dermed kommer til å sette mest preg på politikken i den kommende fireårsperioden. Ikke overraskende håper selvfølgelig jeg at det blir Høyre. I den perioden som nå er over har Frp og KrF styrt, og de har etter min mening ikke maktet å sette sitt preg på politikken. Etter min mening bør den politiske ledelsen ha visjonene for kommunens virksomhet, og la det være administrasjonens oppgave å sette visjonene ut i livet. Fra KrF og Frp har vi dessverre sett politikere som lar sin politikk bli styrt av de rammene som administrasjonen setter. Slikt blir det ikke mye visjoner av, for det er ikke i administrasjonens interesse å gi politikerne for frie tøyler. Nettopp av denne grunn har ikke gode, borgerlige vedtak blitt satt ut i livet. Ordføreren har simpelthen ikke maktet å sette sin egen politikk på dagsorden.

Mandal bystyre har vedtatt for over to år siden å starte prøveordning med private aktører på ett av kommunens tjenesteområder. For eksempel kunne man se for seg at deler av parkvesenets virksomhet ble lagt ut på anbud. Dette ville vært enkelt og billig å prøve ut. I tillegg har vi flere glimrende aktører på markedet i Mandal. Likevel har dette ikke skjedd. Hvorfor? Vi har vedtatt å starte utlånssentral for sportsutstyr for barn og unge. Dette finnes det støttemidler til hos NAV. Likevel er det ikke gjort. Hvorfor?

Samtidig har vi sett at forslag Høyre har kommet med, som er nedstemt i bystyret, likevel blir gjennomført av administrasjonen. For eksempel forslaget om et budsjettoverskudd på 3%. Dette har Høyre foreslått i alle budsjettbehandlinger, og blitt stemt ned. Nå har rådmannen satt det som sitt mål på budsjettet. Vi har foreslått å ansette en skolesjef, og blitt nedstemt. Rådmannen skal nå ansette en kommunalsjef med ansvar for blant annet skole.

Høyre har bevist at vi tar vår egen politikk på alvor, og at vi sørger for at den blir gjennomført. Derfor er det viktig at Høyre blir det toneangivende partiet på borgerlig side. Godt valg. Stem Høyre.