Budsjettet i Mandal

Alle partiene i Mandal er opptatt av å lage en så god kommune som mulig for innbyggerne. Men, vi er ikke enig om veien til målet. Det som er gledelig for Høyre er at det for første gang er nokså bred enighet om at det må kuttes. AP signaliserte dette i driftsstyret, og selv om vi ikke er enig om omfanget, er vi enig om prinsippet.

Årets budsjett er viktig for Mandal. De ulike budsjettene viser veivalg. Det blir med andre ord lettere for byens befolkning å se forskjell på de politiske partiene.

Vårt budsjetts viktigste forutsetning er at vi MÅ få økonomien under kontroll. Det må være første prioritet. Vi kan ikke putte mer penger inn i en drift som allerede bruker for mye. Dersom vi gjør det må vi være klar over at eiendomsskatten er kommet for å bli. Vårt budsjett sikrer at en eventuell eiendomsskatt kan bli kortvarig.

Det er selvfølgelig gledelig at fler av partiene som er for eiendomsskatt nå velger å skjerme næringslivet. Her har det vært en dreining siden ordføreren for to måneder siden proklamerte at det neppe ville holde lenge med 2 promille skatt for alle.

Vi utelukker ikke eiendomsskatt, men vi utelukker den i 2013. Så vil tiden vise hvordan et eventuelt salg av Agder Energi vil slå ut på økonomien, og bystyret vil måtte ta den vurderingen i løpet av året.

Mandal kommune er en minsteinntektskommune. Det er vi fordi staten mener at vi kan drives billigere enn andre kommuner. Det skyldes ikke at vi har trukket et dårlig lodd i det nasjonale kommunelotteriet. Dermed må vi også drives billig, ikke bare på noen områder, men på alle.
Dersom man, som vi, mener at en eventuell eiendomsskatt skal gå til nedbetaling av gjeld må derfor driftsnivået tilpasses inntektene. På denne måten kan vi sikre at en eventuell eiendomsskatt blir kortvarig og effektiv.

Vi har stor tillit til det arbeidet som drives ute i enhetene. Den siste økonomirapporten viser jo også at mange enheter drives godt. Enhetene har tatt inn over seg den vanskelige situasjonen vi er i, og handler deretter. Dette er det all grunn til å merke seg, og gi honnør for. Det er helt avgjørende for Mandal kommune med lojale ledere og medarbeidere i enhetene, og det har vi. Uten dere vil vi aldri kunne lykkes med å ha en trygg og god økonomistyring. Takk skal dere ha!
Noen av våre virkemidler:
Vi vil ta 100 millioner fra fondsmidler og nedbetale gjeld umiddelbart, før 31.12. Dette er viktig for å redusere avdragene vi må betale fra driften.

I vårt budsjets punkt 4 har vi utsatt noen utgiftsøkninger. Det betyr ikke at de er kuttet, men at de utsettes. Hvis rådmannen kan levere det samme overskuddet som det vi hadde i oktober vil de fleste av disse tiltakene kunne tas inn igjen. Vi kan imidlertid ikke regne med disse pengene før regnskapet er gjort opp. Vi oppfordrer derfor til å gjøre alt som er mulig for å beholde dette overskuddet også gjennom årets to siste måneder.

Aksjene våre i Agder Energi er verdt ca 500 millioner etter bokført verdi i selskapet. Vi har beregnet at det er mulig å få denne prisen for aksjene. Dersom bystyret etter at fredningsavtalen går ut 1. juli, mener at det er bedre å beholde disse aksjene enn å selge dem og redusere gjeld, er vi villig til å innføre eiendomsskatt, men da kan vi garantere at den blir kortvarig og lav.

Vi legger opp til en enda tettere og raskere oppfølging av utviklingen i økonomien og raskere rapportering på prosjekter.

Vi vil synliggjøre og bruke gevinstene på ENØK-tiltak som er gjennomført i kommunen. Vi investerer og får sågar priser og anerkjennelse for våre bestrebelser innen ENØK. Dette må gjenspeiles i budsjettet slik at vi realiserer gevinstene og ikke øker forbruket.

Penger er knappe ressurser. Dersom det ikke drives effektivt vil det gå ut over noen. Dersom kommunen bruker mer penger enn den har vil det ramme noen. Dersom vi stiller oss slik at vi blir avhengig av eiendomsskatt vil det ramme familier, bedrifter og næringsliv hardt. Vi må derfor få pengebruken under kontroll, slik at en eventuell eiendomsskatt blir et effektivt virkemiddel for å redusere gjeld, og ikke blir en sovepute for å fortsette som før.

Kommunens pengebruk må ned

Høyre har i mange år advart mot et for høyt pengeforbruk i Mandal kommune. Vi har foreslått innsparinger, men blitt stemt ned. Blant annet av dem som nå kaller oss for uansvarlige fordi vi ikke vil innføre eiendomsskatt.

Vi vil ikke at ansatte i Mandal kommune skal miste jobben, og vi skal gjøre alt vi kan for at det ikke skjer. Dersom vi må nedbemanne i Mandal kommune, kan det gjennomføres med naturlig avgang og trenger ikke få alvorlige konsekvenser for den enkelte ansatte. Det finnes gode, skånsomme strategier for nedbemanning.

Innføring av eiendomsskatt er ikke et trylleformular som løser alle problemer og skåner alle. Vi mottar stadig signaler fra bedriftsledere i Mandal som er bekymret for at eiendomsskatt vil måtte medføre oppsigelser eller konkurs. Vi må ha den samme omsorgen for ansatte i privat sektor som vi har for ansatte i offentlig. Hvis det offentlige har et for høyt kostnadsnivå er det da rettferdig at det private næringsliv skal betale for dette?

For mange husholdninger er en ekstra skatt på mange tusen i året en stor belastning. Penger man ellers ville brukt på familiens utgifter blir i stedet trukket inn for å dekke kommunens. Høyre tror at innbyggerne er i stand til å foreta sine egne prioriteringer, og det er vanskelig å akseptere å innskrenke denne muligheten, fordi vi har et for høyt offentlig forbruk. Kommunens pengebruk må ned.

Må ha det, bare må ha det

KrFs Åshild Schmidt mener i dagens Lindesnes at Mandal mangler økonomisk handlekraft. Derfor vil hun innføre eiendomsskatt. Det vi andre etterlyser er politisk handlekraft.

KrF har ordføreren i Mandal, Mandals eneste heltidspolitiker. Hvor mye mer innflytelse trenger egentlig KrF før de kan handle? Hvorfor trenerer Schmidt og partiet hennes byens budsjett? Vårt budsjettforslag viser en vei ut av uføret, kommunens regnskap viser god økonomisk styring.

Det er ingen grunn til å stole på politikere som sier at bare de får litt mer penger så skal det bli forandringer. Tillit til politikere kommer av handlekraft og gjennomføringsevne.

Hvis alt skal løses med mer penger, er også penger alt man har.

Vårt opprinnelige budsjett, det reviderte og fylkesmannens kommentarer kan lastes ned her. Som det framgår av budsjettet vil vi i 2015 ha 25 mill i akkumulert overskudd. Da har vi kontroll med driften, og kan betale ned gjelden raskere.