Budsjettet i Mandal

Alle partiene i Mandal er opptatt av å lage en så god kommune som mulig for innbyggerne. Men, vi er ikke enig om veien til målet. Det som er gledelig for Høyre er at det for første gang er nokså bred enighet om at det må kuttes. AP signaliserte dette i driftsstyret, og selv om vi ikke er enig om omfanget, er vi enig om prinsippet.

Årets budsjett er viktig for Mandal. De ulike budsjettene viser veivalg. Det blir med andre ord lettere for byens befolkning å se forskjell på de politiske partiene.

Vårt budsjetts viktigste forutsetning er at vi MÅ få økonomien under kontroll. Det må være første prioritet. Vi kan ikke putte mer penger inn i en drift som allerede bruker for mye. Dersom vi gjør det må vi være klar over at eiendomsskatten er kommet for å bli. Vårt budsjett sikrer at en eventuell eiendomsskatt kan bli kortvarig.

Det er selvfølgelig gledelig at fler av partiene som er for eiendomsskatt nå velger å skjerme næringslivet. Her har det vært en dreining siden ordføreren for to måneder siden proklamerte at det neppe ville holde lenge med 2 promille skatt for alle.

Vi utelukker ikke eiendomsskatt, men vi utelukker den i 2013. Så vil tiden vise hvordan et eventuelt salg av Agder Energi vil slå ut på økonomien, og bystyret vil måtte ta den vurderingen i løpet av året.

Mandal kommune er en minsteinntektskommune. Det er vi fordi staten mener at vi kan drives billigere enn andre kommuner. Det skyldes ikke at vi har trukket et dårlig lodd i det nasjonale kommunelotteriet. Dermed må vi også drives billig, ikke bare på noen områder, men på alle.
Dersom man, som vi, mener at en eventuell eiendomsskatt skal gå til nedbetaling av gjeld må derfor driftsnivået tilpasses inntektene. På denne måten kan vi sikre at en eventuell eiendomsskatt blir kortvarig og effektiv.

Vi har stor tillit til det arbeidet som drives ute i enhetene. Den siste økonomirapporten viser jo også at mange enheter drives godt. Enhetene har tatt inn over seg den vanskelige situasjonen vi er i, og handler deretter. Dette er det all grunn til å merke seg, og gi honnør for. Det er helt avgjørende for Mandal kommune med lojale ledere og medarbeidere i enhetene, og det har vi. Uten dere vil vi aldri kunne lykkes med å ha en trygg og god økonomistyring. Takk skal dere ha!
Noen av våre virkemidler:
Vi vil ta 100 millioner fra fondsmidler og nedbetale gjeld umiddelbart, før 31.12. Dette er viktig for å redusere avdragene vi må betale fra driften.

I vårt budsjets punkt 4 har vi utsatt noen utgiftsøkninger. Det betyr ikke at de er kuttet, men at de utsettes. Hvis rådmannen kan levere det samme overskuddet som det vi hadde i oktober vil de fleste av disse tiltakene kunne tas inn igjen. Vi kan imidlertid ikke regne med disse pengene før regnskapet er gjort opp. Vi oppfordrer derfor til å gjøre alt som er mulig for å beholde dette overskuddet også gjennom årets to siste måneder.

Aksjene våre i Agder Energi er verdt ca 500 millioner etter bokført verdi i selskapet. Vi har beregnet at det er mulig å få denne prisen for aksjene. Dersom bystyret etter at fredningsavtalen går ut 1. juli, mener at det er bedre å beholde disse aksjene enn å selge dem og redusere gjeld, er vi villig til å innføre eiendomsskatt, men da kan vi garantere at den blir kortvarig og lav.

Vi legger opp til en enda tettere og raskere oppfølging av utviklingen i økonomien og raskere rapportering på prosjekter.

Vi vil synliggjøre og bruke gevinstene på ENØK-tiltak som er gjennomført i kommunen. Vi investerer og får sågar priser og anerkjennelse for våre bestrebelser innen ENØK. Dette må gjenspeiles i budsjettet slik at vi realiserer gevinstene og ikke øker forbruket.

Penger er knappe ressurser. Dersom det ikke drives effektivt vil det gå ut over noen. Dersom kommunen bruker mer penger enn den har vil det ramme noen. Dersom vi stiller oss slik at vi blir avhengig av eiendomsskatt vil det ramme familier, bedrifter og næringsliv hardt. Vi må derfor få pengebruken under kontroll, slik at en eventuell eiendomsskatt blir et effektivt virkemiddel for å redusere gjeld, og ikke blir en sovepute for å fortsette som før.

Finnes det alternativer til eiendomsskatt?

Er det mulig å effektivisere kommunen? Spørsmålet er relevant fordi det ofte er dette som trekkes fram som det viktigste alternativet til eiendomsskatt. For å la det være sagt, jeg er ikke i tvil om at det er mulig. Dessverre blir ofte debatten så polarisert at man ender opp med to fløyer, èn som mener kommunen er komplett udugelig og èn som forsvarer den i ett og alt. Jeg tror det er viktig med flere perspektiver i debatten.

Noen ganger kan det virke som om alternativet til å løse de kommunale oppgavene akkurat slik vi gjør det nå, er å ikke løse dem i det hele tatt. Hvis det hadde vært sant trenger vi ikke kommuner. Dersom oppgavene løses på den samme måten overalt, kan det ikke være nødvendig med ulike kommuner. Da kan vi kutte ut rådmenn og administrasjon i 429 kommuner og i stedet styres av staten. Slik vil vi ikke ha det – selv om mange mener at 429 kommuner er i overkant mye. Derfor må vi aldri slutte å diskutere; hvordan kan vi løse oppgavene bedre med de samme midlene? Hva kan vi lære av andre som er bedre enn oss på dette? Er den måten vi løser oppgavene på den aller beste?

Det er lett for politikere å peke på administrasjonen av kommunen og forvente at jobben blir gjort bedre. Politikerne har imidlertid det største ansvaret for å gjøre det mulig å gjøre jobben bedre. Det er politikerne som setter målene for kommunens virksomhet. Disse målene må være tydelige. Lederansvaret for at kommunen drives mest mulig effektivt er til syvende og sist politikernes.

Det betyr ikke at politikerne vet best hvordan hjemmetjenesten skal organiserers, hvordan parkvesenet skal vedlikeholde grøntområdene eller hvordan vi får tettet flest huller i veien. Men, politikerne har ansvaret for at kommunen har den best tenkelige ledelse, og at denne ledelsen har klart for seg hva som forventes av den.

Det er imidlertid ikke alltid så lett for kommunens ledelse å vite hva som forventes, fordi det kommer beskjeder og kontrabeskjeder i ett kjør. Politikere vedtar så mye hele tiden at det blir umulig å holde orden på hvilke vedtak som til enhver tid gjelder. I tillegg kommer mediautspill; i aviser, blogger og sosiale medier fra politikere som ønsker å vise velgerne sine at de faktisk gjør noe, og kjemper deres sak. Siden det er umulig å iverksette og gjennomføre alle vedtak og innspill, blir det lett å velge ikke-handling som metode. Logikken blir: Den som ikke gjør noe, gjør i hvert fall ikke noe galt.

Et viktig virkemiddel for å effektivisere er å pålegge færre oppgaver. Lage færre planer, færre utredninger og analyser. Dette er politikernes ansvar. Politikerne må dempe befolkningens forventninger til kommunen. Ja, det er mulig å drive Mandal kommune uten eiendomsskatt, men ikke om vi skal drive med alt vi driver med i dag. Kommunen kan ikke være alt for alle. Målet må være å være mer for dem som trenger det mest.